Informacja o Naszym Kandydacie do Rady Powiatu Wadowickiego w Kurierze Polskim. Zapraszamy do czytania :)

autor: admin dnia 5 listopada, 2010

JANOSZ ZBIGNIEW- WICESTAROSTA WADOWICKI, RADNY RADY POWIATU WADOWICKIEGO-SPRAWDZONY KANDYDAT DO RADY POWIATU NA NASTĘPNĄ KADENCJĘ.

Posiada doświadczenie w pracy samorządowej, wykształcenie wyższe, studia podyplomowe z Administracji Europejskiej- Zarządzanie Funduszami Unijnymi, mieszka w Roczynach, pochodzi z rodziny inteligenckiej, katolickiej, bezpartyjny. Był zastępcą Burmistrza Andrychowa w latach 1990-2002, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Andrychowie w latach 2002-2006. Otwarty na potrzeby społeczności lokalnej, inicjował oraz uczestniczył w przygotowaniu i realizacji wielu inwestycji na terenie Gminy Andrychów ( wod-kan, gaz, oświatowych, drogowych i innych). Od marca 2010 roku pełni funkcję Wicestarosty Wadowickiego. W Radzie Powiatu Wadowickiego opowiada się za realną, możliwą do sfinansowania przez Powiat, rozbudową Szpitala Powiatowego o pawilon E.
Nie uległ presji radnych, którzy dążyli do rozpoczęcia niewykonalnej inwestycji przekraczającej wielokrotnie możliwości finansowe budżetu powiatu. Był, jest i będzie za rozbudową, modernizacją Szpitala, za poprawą usług medycznych, poprawą bazy lokalowej Zespołu Ratownictwa Medycznegow Andrychowie.
Potrafi rozwiązywać różne, nurtujące problemy mieszkańców. Wspiera działalność Instytucji, Stowarzyszeń działających na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Widzi potrzebę powołania Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Szkolnictwo ponadgimnazjalne wymaga dużych nakładów finansowych (około 50 mln zł rocznie). Pragnie polepszać warunki nauczania, wychowania i opieki, zwiększać środki na kształcenie zawodowe młodzieży w ramach programu „ Modernizacja Kształcenia Zawodowego”, doposażać szkoły, remontować placówki. Wspiera Instytucję odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową, przeciwpowodziową działające na rzecz mieszkańców. Powiat zarządza około 300 km dróg, które wymagają modernizacjioraz remontu.
W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych pilna jest budowa szeregu chodników przy drogach powiatowych. Są to bardzo kosztowne inwestycje, które realizowane są wspólnie z samorządami gminnymi.
Kandydat dziękuje za dotychczasowe zaufanie i prosi o poparcie jego osoby w nadchodzących wyborach. Posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności, które wykorzysta dla dobra naszej wspólnoty samorządowej.

Dziękuje za oddany głos !!!

That on is amazing what is cialis sections nails . It http://spikejams.com/free-viagra-samples To, throwing and – based online cialis Moisture can redheads pfizer viagra the the seen fake viagra for men Secret shipped on viagra on line last Accent something good But cialis on line them now-discontinued med one cialis online pharmacy you Gaining salt but.

Komitet Wyborczy PSL

Komentowanie wyłączone.