9 marca 2014 r. – WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ORKIESTRA DĘTA OSP ROCZYNY

autor: admin dnia 13 marca, 2014

W niedzielę 9 marca 2014 roku o godzinie 17:45 odbyło się
Walne Zebranie Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie porządku Zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Przedstawienie projektu planu działalności, planu finansowego na bieżący rok.
7. Dyskusja.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.
9. Wolne wnioski.
10. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
11. Zakończenie Zebrania.

Przewodniczącym Zebrania został Zbigniew Janosz,
na protokolanta Zebrania został wybrany Wojciech Janosz.

Dokonano wyboru Komisji uchwał w osobach:
Mieczysław Mokwa – Przewodniczący,
Stanisław Hutniczak – Członek,
Tadeusz Łysoń – Członek.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2013
przedstawił Prezes Zbigniew Janosz,
sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej
przedstawił Przewodniczący Rafał Góra.
Podjęto kilka uchwał i wniosków.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przegłosowano
udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres Sprawozdawczy.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Zebrania
podziękował wszystkim członkom za czynny udział
w Zebraniu Sprawozdawczym.

 Kapelmistrz Roman Marczyński podziękował za dotychczasową
pracę 
i liczy na dalszą bardo dobrą współpracę.

Po Walnym Zebraniu odbył się poczęstunek oraz wspólna dyskusja nad rozwojem Orkiestry i szkółki nauki gry na instrumentach dętych działającej przy Orkiestrze.


Komentowanie wyłączone.