17.03.2012r. – WALNE ZEBRANIE

autor: admin dnia 20 marca, 2012

W sobotę 17 marca 2012 roku o godzinie 17:00 odbyło się
Walne Zebranie Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Porządek Zebrania:

1.
Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie porządku Zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Przedstawienie projektu planu działalności, planu finansowego na bieżący rok.
7. Dyskusja.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.
9. Wolne wnioski.
10. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
11. Zakończenie Zebrania.

Obrady otworzył Prezes Zarządu Zbigniew Janosz, który przywitał wszystkich Zgromadzonych członków i zaproszonych gości przedstawiając proponowany porządek obrad.
Stwierdził prawomocność obrad na podstawie
podpisanej listy obecności członków.

Przewodniczącym Zebrania został Zbigniew Janosz,
na protokolanta Zebrania została wybrana Justyna Janosz.

Dokonano wyboru Komisji uchwał w osobach:
Agnieszka Swakoń – Przewodnicząca,
Kinga Janosz – Członek,
Zygmunt Pilarczyk – Członek.

Podjęto uchwałę o zmianie składu osobowego Zarządu
na funkcji Skarbnika Zarządu.
Skład Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów:
Rafał Góra – Przewodniczący,
Mieczysław Mokwa – Członek,
Szymon Marczyński – Członek.


Pod koniec, w 10 punkcie porządku Zebrania, dokonano zmiany osobowej na
funkcji Skarbnika Zarządu,w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego Skarbnika Zarządu Stanisława Hutniczaka powołano na funkcję Skarbnika Zarządu Agnieszkę Swakoń.
Prezes Zbigniew Janosz w imieniu całego Zarządu Orkiestry,
jak i jej członków podziękował za dotychczasową pracę
i liczy na dalszą bardo dobrą współpracę.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2011
przedstawił Prezes Zbigniew Janosz,
sprawozdanie z działalności Orkiestry szczegółowo przedstawił
Kapelmistrz Roman Marczyński,
sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej
przedstawił Przewodniczący Rafał Góra.

Podjęto kilka uchwał i wniosków.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przegłosowano
udzielenie absolutorium dla Zarządu
za okres Sprawozdawczy.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Zebrania
podziękował wszystkim członkom za czynny udział
w Zebraniu Sprawozdawczym.

Po Walnym Zebraniu odbył się poczęstunek, składanie życzeń
solenizantom marcowym oraz wspólna dyskusja nad rozwojem młodzieżowej szkółki
działającej przy Orkiestrze oraz samej Orkiestry.

Komentowanie wyłączone.